stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Alle werknemers in cao

  ?

  We stellen paal en perk aan de topinkomens. Bestuurders in de publieke en semi-publieke sector verdienen niet meer dan de minister-president. We steunen het streven van vakbonden om alle werknemers onder de bedrijfs-cao’s te brengen, zodat er een koppeling komt tussen de hoogste en laagste inkomens en de tweedeling wordt tegengegaan. De algemeenverbindendverklaring van cao’s blijft bestaan.

  door SP2010
 • Beloning naar prestatie

  ?

  Prestatie moet worden beloond. Dit kan personeel een positieve prikkel geven. Het moet echter bij variabele beloning duidelijk zijn aan welke prestatie de beloning gekoppeld is, liefst bezien op de lange termijn. Inmiddels is voldoende bekend welke desastreuze gevolgen bonussen kunnen hebben voor de eigen motivatie van mensen, voor hun vermo­gen om complexe afwegingen te maken en voor de neiging om vals te spelen. Als algemeen principe geldt voor personeel hetzelfde als voor een ondernemer geldt: de beloning (bonus) is verbonden aan het risico dat de ontvanger loopt. D66 vindt dat mensen in de top van het zakenleven hiervoor verantwoordelijkheid dragen: ‘noblesse oblige’. De bonus is dus geen automatisme en moet een werkelijke afspiegeling van het risico zijn. Bij falen is er geen bonus.

  door D662010
 • Aanvullende pensioenen harmoniseren met aanpassingen in de AOW

  ?

  Alhoewel de aanvullende pensioenen binnen het domein van de sociale partners vallen, is de VVD er voorstander van de aanvullende pensioenen te harmoniseren met de aanpassingen in de AOW. Wettelijk wordt vastgelegd dat een evenwichtige vertegenwoordiging van gepensioneerden in besturen van pensioenfondsen wordt opgenomen. De gevolgen van de sterke verhoging van de levensverwachting spelen immers evenzeer voor de aanvullende pensioenen. De recente, omvangrijke aanpassingen door de verschillende pensioenfondsen van hun verplichtingen spreken wat dit betreft boekdelen. Dit betekent dat de leeftijd voor aanvullende pensioenen stapsgewijs naar 67 jaar wordt verhoogd. De fiscale behandeling van de premies voor het aanvullende pensioen kan hiermee worden geharmoniseerd. Deze maatregelen leiden via lagere loonkosten voor werknemers tot een betere concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven en tot meer koopkracht voor werknemers.

  door VVD2010
 • Salaris volksvertegenwoordiger afhankelijk van aantal stemmen

  ?

  Het aantal stemmen dat een volksvertegenwoordiger moet bepalen hoe hoog het salaris wordt. Dit beloont volksvertegenwoordigers die gezichtsbepalend zijn voor een fractie en het goed doen. Nieuwkomers en onbekenden die op de roem van anderen een zetel in de Kamer of raad krijgen worden zo aangemoedigd een eigen achterban te winnen. Er zijn nu Kamerleden met maar enkele honderden stemmen, ze vertegenwoordigen praktisch niemand.

  door rrustema
 • Openheid over inkomsten en lidmaatschappen volksvertegenwoordigers

  ?

  Van volksvertegenwoordigers mag je openheid verwachten over hun inkomsten en lidmaatschappen van organisaties en gezelschappen. De volksvertegenwoordiger moet immers burgers vertegenwoordigen en geen organisaties of belangen van minderheden. De volksvertegenwoordiger krijgt loon van belastingbetalers, dus dat moet transparant zijn.

  door rrustema
 • De AOW blijft op 65 jaar

  ?

  de AOW blijft op 65 jaar, geen dag later

  door PVV2010
 • AOW-leeftijd in 12 jaar naar 67

  ?

  D66 wil de AOW­ leeftijd versneld (met 2 maanden per jaar) verhogen naar 67 jaar en in de verdere toekomst koppelen aan de stijging van de levensverwachting, met gelijktijdig aanpassing van de fiscale behandeling van aanvullende pensioenen. We worden steeds ouder, en dus is het logisch dat mensen langer doorwerken. Bovendien worden de lasten op deze manier meer evenredig over de generaties verdeeld. Het is voor D66 essentieel dat de verhoging van de AOW­leeftijd gepaard gaat met de broodnodige modernisering van de arbeidsmarkt voor ouderen. Vanzelfsprekend hebben we daarbij extra aandacht voor de 50­plusser.

  door D662010
 • Salarissen specialisten en zorgbestuurders korten

  ?

  Salarissen specialisten en zorgbestuurders korten

  door PVV2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen