stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Toegang tot pensioensysteem voor zzp'ers

  ?

  Een groep werkenden die niet volledig kunnen profiteren van het collectieve pensioensysteem, zijn de zzp’ers. In de huidige wetgeving kunnen zij na uittreding bij een fonds nog kiezen voor tien jaar vrijwillige aansluiting. Daarvan wordt drie jaar fiscaal ondersteund. De VVD wil die termijn optrekken tot tien jaar.

  door VVD2010
 • AOW

  ?

  De AOW is onmisbaar voor een lang en onbezorgd leven. GroenLinks wil onder druk van de vergrijzing de AOW hervormen tot een flexibele regeling waar mensen die eerder zijn begonnen, eerder stoppen. De AOW (algemene ouderdomswet) is een basispensioen voor alle Nederlanders van 65 jaar en ouder. De regeling stamt uit 1957. Vergeleken met toen leven Nederlanders steeds langer en krijgen ze minder kinderen. De kosten stijgen daardoor niet alleen; steeds minder werkende mensen moeten die kosten betalen. Al tientallen jaren maken deskundigen zich daarom zorgen over de betaalbaarheid van de AOW. GroenLinks wil de AOW sociaal, eerlijk en modern maken. GroenLinks koppelt daarom de leeftijd waarop mensen AOW krijgen aan het aantal jaren dat iemand heeft gewerkt. Iedereen krijgt na 45 jaar werken een AOW uitkering. Mensen die door overmacht – arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of intensieve zorgtaken – niet kunnen werken, bouwen ook AOW op. Doordat GroenLinks de AOW koppelt aan het aantal gewerkte jaren, kunnen mensen die vroeg zijn begonnen al eerder stoppen. Zo beginnen de bouwvakker en de crècheleidster op hun 18e en zijn met 63 jaar al klaar. Dokters en advocaten studeren langer en werken daarom ook langer door. Op deze manier stimuleert GroenLinks dat iedereen meedoet. De plannen van GroenLinks leiden ertoe dat de arbeidsparticipatie omhoog gaat. GroenLinks wil het nieuwe AOW-plan in 2012 laten ingaan voor mensen die dan jonger zijn dan veertig jaar.

  door GroenLinks2010
 • Gezamenlijk beheer pensioenfondsen

  ?

  Besturen van pensioenfondsen bestaan voortaan voor 1/3 uit werknemers, voor 1/3 uit werkgevers en voor 1/3 uit vertegenwoordigers van gepensioneerden.

  door SP2010
 • Aanvullende pensioenen harmoniseren met aanpassingen in de AOW

  ?

  Alhoewel de aanvullende pensioenen binnen het domein van de sociale partners vallen, is de VVD er voorstander van de aanvullende pensioenen te harmoniseren met de aanpassingen in de AOW. Wettelijk wordt vastgelegd dat een evenwichtige vertegenwoordiging van gepensioneerden in besturen van pensioenfondsen wordt opgenomen. De gevolgen van de sterke verhoging van de levensverwachting spelen immers evenzeer voor de aanvullende pensioenen. De recente, omvangrijke aanpassingen door de verschillende pensioenfondsen van hun verplichtingen spreken wat dit betreft boekdelen. Dit betekent dat de leeftijd voor aanvullende pensioenen stapsgewijs naar 67 jaar wordt verhoogd. De fiscale behandeling van de premies voor het aanvullende pensioen kan hiermee worden geharmoniseerd. Deze maatregelen leiden via lagere loonkosten voor werknemers tot een betere concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven en tot meer koopkracht voor werknemers.

  door VVD2010
 • AOW jaarlijks met twee maanden verhogen tot 67 jaar

  ?

  De VVD vindt dat er op korte termijn maatregelen moeten worden genomen om de toekomst van de AOW veilig te stellen. Dat doen we niet door de noodzakelijke maatregelen pas over tien of vijftien jaar door te voeren, zoals in het voorliggende wetsvoorstel van het vorige kabinet. De VVD stelt daarom voor vanaf 2011 de AOW-leeftijd jaarlijks met twee maanden te verhogen tot 67 jaar. Deze leeftijd wordt dan bereikt in 2023. Op deze wijze wordt het AOW-probleem geleidelijk aangepakt, zonder allerlei ingewikkelde overgangsmaatregelen en uitzonderingen. Een belangrijke uitzondering die de VVD wil toestaan, geldt voor mensen die op hun 65e al 45 jaar hebben gewerkt.

  door VVD2010
 • Betere positie zelfstandige

  ?

  Steeds meer mensen zijn zelfstandige zonder personeel (zzp’er). Nederland telt 850.000 zzp’ers. Deze mensen nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun inkomen en groeien regelmatig uit tot succesvolle ondernemers. Zzp’ers hebben echter te maken met een enorme regelbrij en onduidelijkheid over hun rechten. De VVD wil de wettelijke regeling voor zzp’ers verbeteren. Er moet één definitie van ‘zelfstandige’ zijn, die gelijk is voor alle wetten. De status van zelfstandige hoeft dan maar één keer te worden aangemeld en geldt totdat de zzp’er zichzelf weer afmeldt. Daarnaast moet het pensioen voor zzp’ers beter worden geregeld. Als iemand vanuit loondienst zzp’er wordt (of anderszins ondernemer wordt), moet hij nog tien jaar aangesloten kunnen blijven bij zijn pensioenfonds.

  door VVD2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen