stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Subsidies voor individuele programmeurs

  ?

  Om vrije software te schrijven voor het publieke domein is inkomenssteun nodig voor programmeurs. Ze stellen projecten op een website en de voorstellen met de meeste stemmen krijgen een aantal maanden loon. Als de beloofde resultaten erg tegenvallen dan kost dat reputatie en verkleint het de kans op een vervolg. Geslaagde projecten leveren een goede reputatie en potentiële klanten op. Programmeurs van over de hele wereld mogen mee doen, voor de beste kwaliteit en als middel om een "braindrain" naar het westen te voorkomen.

  door rrustema
 • Plaatsbepaling voor alarmnummer

  ?

  Bel je nu het alarmnummer en zeg je dat je 'hier' bent en hulp nodig hebt dan heeft de telefonist(e) geen idee waar dat is. Dit moet veranderen, zodat de GPS-coordinaten van de beller automatisch doorgegeven worden aan de dichtstbijzijnde hulpverlener.

  door rrustema
 • Kennis als grondstof

  ?

  Behalve van Nederlands unieke ligging zal onze economie het in de toekomst moeten hebben van onze belangrijkste grondstof: kennis. De VVD wil daarom een goed opgeleide beroepsbevolking. Daarvoor zijn naast goed (vak)onderwijs ook onderzoek en innovatie van groot belang. De VVD voegt de daad bij het woord en wil jaarlijks twee en een half miljard euro extra investeren in de kwaliteit van het onderwijs.

  door VVD2010
 • Publiek-private samenwerking

  ?

  D66 wil dat publiek en privaat meer samenwerken op het gebied van innovatie. Dit kan bijvoorbeeld door het stimuleren van publiek­private samenwerking en het delen van faciliteiten. Vooral het toepassen van nieuwe weten­ schappelijke inzichten in de praktijk (valorisatie) moet verder uitgebouwd worden door betere verbindingen tussen kenniscentra en de dagelijkse vernieuwers (tuinders, baggeraars, dijkenbouwers).

  door D662010
 • Van subsidie- naar garantieregeling

  ?

  Om focus te realiseren in het innovatiebeleid wil D66 minder collectieve subsidieregelingen. D66 wil meer werken met garantieregelingen. De overheid controleert niet meer zelf, maar laat dit over aan experts die minder op formaliteiten letten en meer op de intrinsieke kwaliteiten van de (startende) ondernemers of het innovatieve project. Zo wordt het ook aantrekkelijker voor investeerders om risicovol kapitaal in innovaties te steken. De overheid kan meefinancieren in de eerste groeifase van jonge bedrijven (‘venture capital’).

  door D662010
 • Informatie toegankelijk

  ?

  D66 wil innovatie stimuleren door ‘open source’ en modern patent­ en auteursrecht. Modern auteursrecht moet de vrijere toegankelijkheid van informatie bevorderen. Dit helpt bedrijven snel toegang te krijgen tot voor hen relevante technische kennis en versnelt het innovatieproces.

  door D662010
 • Kernenergie tot er alternatieven zijn

  ?

  De huidige milieuvriendelijke energiebronnen zoals windenergie en zonne-energie zijn inefficiënt en niet-rendabel. Het voorstel is daarom enkele moderne kerncentrales te bouwen. Hierbij kan de gebrekkige technologie voor groene energie worden overbrugd, tot deze rendabel blijken te zijn.

  door studentFPS2010
 • Samenwerking voor opwekking hernieuwbare energie

  ?

  Nederland is versnipperd wat betreft vernieuwing in de energiesector. In de gevestigde politiek is er enigszins sprake van een gezamenlijk doel, namelijk het vernieuwen van de energiesector. Voor de manier waarop dit moet gebeuren is echter geen gezamenlijke visie vast te stellen. De één pleit voor kernenergie, de ander voor grootschalige projecten als 'windfarms' en weer een ander pleit voor decentrale energieopwekking. Feit is echter dat al deze visies op zichzelf nooit de volledige energiesector kunnen vernieuwen. Er zal moeten worden samengewerkt, compromissen worden gesloten en doelen moeten verenigd worden. Wij stellen daarom voor een samenwerkingsverband op te richten die bestaat uit vertegenwoordigers uit de energiesector, de politiek, het ambtenarenapparaat en de NGO's. Dit samenwerkingsverband moet het Nederlandse investeringsklimaat bevorderen, de bureaucratie doorbreken, beleidsmakers adviseren en subsidies coördineren en bevorderen (meer dan de helft blijft onbenut). Zeer belangrijk is echter wel dat zulk een samenwerkingsverband mandaat, invloed en draagvlak krijgt.

  door studentFPS2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen