stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

  • Samenwerking voor opwekking hernieuwbare energie

    ?

    Nederland is versnipperd wat betreft vernieuwing in de energiesector. In de gevestigde politiek is er enigszins sprake van een gezamenlijk doel, namelijk het vernieuwen van de energiesector. Voor de manier waarop dit moet gebeuren is echter geen gezamenlijke visie vast te stellen. De één pleit voor kernenergie, de ander voor grootschalige projecten als 'windfarms' en weer een ander pleit voor decentrale energieopwekking. Feit is echter dat al deze visies op zichzelf nooit de volledige energiesector kunnen vernieuwen. Er zal moeten worden samengewerkt, compromissen worden gesloten en doelen moeten verenigd worden. Wij stellen daarom voor een samenwerkingsverband op te richten die bestaat uit vertegenwoordigers uit de energiesector, de politiek, het ambtenarenapparaat en de NGO's. Dit samenwerkingsverband moet het Nederlandse investeringsklimaat bevorderen, de bureaucratie doorbreken, beleidsmakers adviseren en subsidies coördineren en bevorderen (meer dan de helft blijft onbenut). Zeer belangrijk is echter wel dat zulk een samenwerkingsverband mandaat, invloed en draagvlak krijgt.

    door studentFPS2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen