stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Samenwerking voor opwekking hernieuwbare energie

  ?

  Nederland is versnipperd wat betreft vernieuwing in de energiesector. In de gevestigde politiek is er enigszins sprake van een gezamenlijk doel, namelijk het vernieuwen van de energiesector. Voor de manier waarop dit moet gebeuren is echter geen gezamenlijke visie vast te stellen. De één pleit voor kernenergie, de ander voor grootschalige projecten als 'windfarms' en weer een ander pleit voor decentrale energieopwekking. Feit is echter dat al deze visies op zichzelf nooit de volledige energiesector kunnen vernieuwen. Er zal moeten worden samengewerkt, compromissen worden gesloten en doelen moeten verenigd worden. Wij stellen daarom voor een samenwerkingsverband op te richten die bestaat uit vertegenwoordigers uit de energiesector, de politiek, het ambtenarenapparaat en de NGO's. Dit samenwerkingsverband moet het Nederlandse investeringsklimaat bevorderen, de bureaucratie doorbreken, beleidsmakers adviseren en subsidies coördineren en bevorderen (meer dan de helft blijft onbenut). Zeer belangrijk is echter wel dat zulk een samenwerkingsverband mandaat, invloed en draagvlak krijgt.

  door studentFPS2010
 • Kunstmatig vlees

  ?

  De uitstoot van broeikasgassen wordt voor een kwart veroorzaakt door de vleesindustrie. Bovendien gaat de vleesindustrie met veel dierenleed gepaard. Daarom moet er een einde komen aan de vleesindustrie zoals wij die kennen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het mogelijk is om kunstmatig vlees te maken door myoblasten uit varkens te isoleren en op kweek te zetten. Men hoeft hiervoor het varken niet te doden en, belangrijker nog, niet in onnatuurlijke omstandigheden te houden. Dit kunstmatige vlees moet worden gesubsidieerd! Hierdoor kunnen de prijzen van het kunstmatige vlees laag gehouden worden zoat er uiteindelijk op grote schaal overgegaan kan worden op het eten van kunstmatig vlees, opdat dierenleed en een kwart van de huidige broeikasgasemissie aan banden kan worden gelegd!

  door studentFPS2010
 • Plastic afval aan huis op laten halen

  ?

  De overheid is de campagne 'plastic heroes' gestart. De campagne is bedoelt om iedereen plastic afval te laten scheiden voor recycling. Dit is een goede actie want hoewel plastic afval moeilijk is af te breken is het makkelijk te recyclen. In veel gemeentes moeten mensen zelf naar een centraal ophaalpunt om hun plastic in te leveren. Dit gebeurt in de praktijk veel te weinig en er gaat veel plastic verloren. Er zijn echter gemeentes die de mensen zelf plastic zakken geeft om het plastic te verzamelen en die dan vervolgens ook nog zelf ophaalt. Dit isv eel effectiever, de vrachtwagens rijden niet meer voor halfvolla bakken en als de gemeente al zoveel moeite doet om het op te halen zijn mensen sneller bereid het afval goed te scheiden. Mijn voorstel is om alle gemeentes te verplichten op deze manier plastic in te zamelen. Als laatste alternatief zijn er ook gemeentes die een aparte container voor de mensen thuis. Het plastic scheiden moet dan net zo makkelijk zijn als het gewone afval van het biologische afval. Deze optie is echter duur en het kan op weerstand stuiten van mensen die niet zitten te wachten op nog een bak in de achtertuin. Het ophalen van de 'hero bag' is dus de beste oplossing.

  door studentFPS2010
 • Terugdringen dierproeven

  ?

  Dierproeven moeten verder worden beperkt en moet er meer toezicht op proeven met dieren worden gehouden. We zijn blij met de vorderingen van de laatste jaren en we hebben gezien dat de lijn die bijvoorbeeld de Dierenbescherming inzet met het voeren van de dialoog en het uitreiken van prijzen (LEF in het Lab-prijs) voor het terugdringen van dierproeven een constructieve lijn is die tot veel resultaat leidt.

  door Lijst172010
 • Vleesconsumptie ontmoedigen via basisonderwijs

  ?

  Het huidige klimaatbeleid vertrouwt op technologische veranderingen. Een goedkoop en effectief alternatief is het aanpassen van de vleesconsumptie, verantwoordelijk voor 20% van de uitgestoten hoeveelheid CO2. Verandering in eetpatroon heeft een positief effect op mondiaal landverbruik, biodiversiteit en volksgezondheid. Recente ontwikkelingen zijn het voorstel van de 'Meatless Monday' en de debatten over de invoering van een vleesbelasting. Verandering in het individu brengt verandering in de samenleving teweeg. Daarom pleit ik voor een preventief beleid, waarbij op basisscholen informatie wordt verschaft over de negatieve kanten van overmatige vleesconsumptie. Hierdoor zal er een bewuste nieuwe generatie ontstaan die door een verandering van eetpatroon samenwerkt aan een duurzame wereld.

  door studentFPS2010
 • Kernenergie uitfaseren

  ?

  Kernenergie is niet de oplossing voor het energie- en klimaatprobleem. Het is ouderwets en gevaarlijk, bovendien is het niet CO2-neutraal en daarom niet de oplossing voor het klimaatprobleem. Kernenergie is niet duurzaam en daarom alleen al is het niet geschikt als energiebron van de toekomst. Daarbij komt dat het totaal niet veilig is, we schepen toekomstige generaties op met gevaarlijk radioactief afval. En omdat uranium op raakt is kernenergie ook nog eens niet oneindig. Dit terwijl er talloze alternatieven zijn die wel duurzaam, veilig en oneindig zijn. Zonne-, wind- en waterenergie zijn de energiebronnen van de toekomst. Het is daarom van belang om deze te ontwikkelen zodat Nederland een vooraanstaand land kan worden wat betreft duurzame energie. Omdat kolencentrales nog altijd veel slechter zijn dan kernenergie zal Borselle nog zolang open moeten blijven totdat er genoeg windmolens, waterkrachtcentrales en zonnepanelen zijn zodat er geen kolen- of kerncentrales meer hoeven te draaien. Het is wel van belang dat dit snel gebeurt, maar het sluiten van kolencentrales gaat voor.

  door studentFPS2010
 • Investeren in kernfusie

  ?

  Een alternatieve manier om energie op te wekken is kernfusie. Dit is nodig omdat de kolen- en olievoorraden op raken. Deze manier van energie opwekken is wat energie betreft erg rendabel. De techniek voor deze energie houdt in dat twee waterstof atomen tegen elkaar stoten en dat daarbij veel energie vrij komt. Het is een nabootsing van wat er in de zon gebeurt en is dus een natuurlijk proces en er komen geen schadelijke stoffen vrij. Helaas is deze methode economisch nog niet rendabel. De overheid moet hier meer in investeren.

  door studentFPS2010
 • Subsidie op zonnepanelen, niet op opgewerkte energie

  ?

  Wij willen de subsidiëring van zonnepanelen anders gaan regelen. Nu kopen mensen zonnepanelen en een meter. Die meter geeft als uitslag het aantal tot dan toe geproduceerde kilowattuur aan energie. Over deze uren betaalt de overheid een bedrag van zo'n 0,80 cent per kWh. Het zou beter zijn als de subsidie niet over het aantal kWh geproduceerde stroom uitbetaald zou worden, maar over het aankoopbedrag van de zonnepanelen zelf. Dit is om de drempel voor het aanschaffen van panelen te verlagen en fraude met de meters te voorkomen. De hoogte van het bedrag kan hetzelfde blijven: nu worden zonnepanelen gemiddeld na 5 tot 6 jaar terugverdiend, met dit wetsvoorstel betaalt de overheid de zonnepanelen min het bedrag wat de consument gemiddeld minder hoeft te betalen (door de zonnepanelen) aan energieverbruik gedurende een periode van zes jaar.

  door studentFPS2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen