stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Kernenergie uitfaseren

  ?

  Kernenergie is niet de oplossing voor het energie- en klimaatprobleem. Het is ouderwets en gevaarlijk, bovendien is het niet CO2-neutraal en daarom niet de oplossing voor het klimaatprobleem. Kernenergie is niet duurzaam en daarom alleen al is het niet geschikt als energiebron van de toekomst. Daarbij komt dat het totaal niet veilig is, we schepen toekomstige generaties op met gevaarlijk radioactief afval. En omdat uranium op raakt is kernenergie ook nog eens niet oneindig. Dit terwijl er talloze alternatieven zijn die wel duurzaam, veilig en oneindig zijn. Zonne-, wind- en waterenergie zijn de energiebronnen van de toekomst. Het is daarom van belang om deze te ontwikkelen zodat Nederland een vooraanstaand land kan worden wat betreft duurzame energie. Omdat kolencentrales nog altijd veel slechter zijn dan kernenergie zal Borselle nog zolang open moeten blijven totdat er genoeg windmolens, waterkrachtcentrales en zonnepanelen zijn zodat er geen kolen- of kerncentrales meer hoeven te draaien. Het is wel van belang dat dit snel gebeurt, maar het sluiten van kolencentrales gaat voor.

  door studentFPS2010
 • Overheid schakelt zo snel mogelijk over op kernenergie

  ?

  De overheid moet het goede voorbeeld geven en voor haar eigen energievoorziening zo snel mogelijk overschakelen op kernenergie

  door PVV2010
 • Meer kerncentrales

  ?

  Er moeten de komende decennia meer kerncentrales gebouwd worden

  door PVV2010
 • Geen kernenergie, stimuleer alternatieven

  ?

  Kernenergie in Nederland moet verboden worden. De kerncentrale in Borsele moet gesloten worden. Kernenergie produceert afval dat nog minstens 200.000 jaar radioactief blijft. Bovendien is de bouw van kerncentrales ook enorm vervuilend aangaande CO2 uitstoot. Ook kolencentrales moeten verboden worden. Jaarlijks stoot één centrale evenveel CO2 uit als twee miljoen auto's. Op de lange termijn moet er overgestapt worden op groene schone energie. Om dit te kunnen realiseren moet onderzoek op dit gebied gestimuleerd worden om dit zo snel mogelijk rendabel te maken.

  door studentFPS2010
 • Accijns op grijze stroom subsidieert groene stroom

  ?

  Al zestig jaar weten we van het klimaatprobleem en al veertig jaar weten we van het energieprobleem. Vanaf nu gaan we daar ook effectieve maatregelen voor nemen. We moeten niet langer vast blijven houden aan energie uit fossiele brandstoffen en kernenergie, vanaf nu gaan we ons volledig storten op duurzame energie. Er komt een subsidie op groene stroom en een accijns op grijze stroom. Om zo energie uit fossiele brandstoffen en kernenergie te ontmoedigen. In het begin van deze overstap zal grijze stroom nog goedkoper zijn. De accijnzen op grijze stroom zullen worden gebruikt voor de subsidies op groene stroom. Geleidelijk zullen steeds meer mensen overstappen op groene energie. Waarom over op duurzame energie? Ten eerste omdat het beter is voor de natuur van de aarde. Ten tweede omdat op langere termijn duurzame energie goedkoper zal zijn. Doordat meer mensen overstappen op groene energie zal er ook meer geld beschikbaar zijn voor investeringen waardoor energie opwekken uit duurzame bronnen rendabeler wordt en dus ook weer goedkoper.

  door studentFPS2010
 • Kernenergie tot er alternatieven zijn

  ?

  De huidige milieuvriendelijke energiebronnen zoals windenergie en zonne-energie zijn inefficiënt en niet-rendabel. Het voorstel is daarom enkele moderne kerncentrales te bouwen. Hierbij kan de gebrekkige technologie voor groene energie worden overbrugd, tot deze rendabel blijken te zijn.

  door studentFPS2010
 • Duurzame energiewinning, geen kernenergie

  ?

  In de Trouw van 30 september 2010 stond een artikel over kernenergie. Naar aanleiding hiervan willen wij van Lijst FPS een alternatief voorstellen voor de investering in de energievoorziening van ons land. Kernenergie is een gevaarlijke manier van energievoorziening wanneer men kijkt naar transport en opslag van kernafval. Wij zijn van mening dat het beleid van het kabinet Rutte I te kortzichtig is wat betreft veiligheid. Wij stellen voor om te investeren in duurzame technologie, zoals zonne- en windenergie, kernfusie en andere vormen van 'milieuvriendelijke' energiewinning.

  door studentFPS2010
 • Nieuwe generatie kerncentrales bouwen

  ?

  Langzaam begint het besef dat de fossiele brandstoffen binnenkort op zullen zijn bij iedereen door te dringen. De wetenschap is druk bezig met het ontwikkelen van groene alternatieven zoals wind- en zonne-energie. Deze alternatieven zijn nog lang niet efficiënt genoeg om in de gehele energiebehoefte te voorzien. Daarom is het tijd om over te stappen naar kernenergie. Kerncentrales hebben in de afgelopen decennia een enorme verandering ondergaan en zijn veiliger dan ooit. Bevestigd door een hoogleraar energievoorziening aan de TU Delft is het feit dat de restwarmte van de reactoren voor verwarmingsdoeleinden kan worden gebruikt. Het afval kunnen we nu tijdelijk onderbrengen en er is nog honderd jaar van nieuwe technologie om hier een definitieve oplossing voor te bedenken. Kernenergie stoot geen CO2 uit en is ook goedkoper dan fossiele energie. Zeg daarom ja tegen het bouwen van nieuwe kerncentrales.

  door studentFPS2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen