stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • AOW

  ?

  De AOW is onmisbaar voor een lang en onbezorgd leven. GroenLinks wil onder druk van de vergrijzing de AOW hervormen tot een flexibele regeling waar mensen die eerder zijn begonnen, eerder stoppen. De AOW (algemene ouderdomswet) is een basispensioen voor alle Nederlanders van 65 jaar en ouder. De regeling stamt uit 1957. Vergeleken met toen leven Nederlanders steeds langer en krijgen ze minder kinderen. De kosten stijgen daardoor niet alleen; steeds minder werkende mensen moeten die kosten betalen. Al tientallen jaren maken deskundigen zich daarom zorgen over de betaalbaarheid van de AOW. GroenLinks wil de AOW sociaal, eerlijk en modern maken. GroenLinks koppelt daarom de leeftijd waarop mensen AOW krijgen aan het aantal jaren dat iemand heeft gewerkt. Iedereen krijgt na 45 jaar werken een AOW uitkering. Mensen die door overmacht – arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of intensieve zorgtaken – niet kunnen werken, bouwen ook AOW op. Doordat GroenLinks de AOW koppelt aan het aantal gewerkte jaren, kunnen mensen die vroeg zijn begonnen al eerder stoppen. Zo beginnen de bouwvakker en de crècheleidster op hun 18e en zijn met 63 jaar al klaar. Dokters en advocaten studeren langer en werken daarom ook langer door. Op deze manier stimuleert GroenLinks dat iedereen meedoet. De plannen van GroenLinks leiden ertoe dat de arbeidsparticipatie omhoog gaat. GroenLinks wil het nieuwe AOW-plan in 2012 laten ingaan voor mensen die dan jonger zijn dan veertig jaar.

  door GroenLinks2010
 • Arbeidsmigratie

  ?

  Het recht om in elk land van de Europese Unie te werken is een belangrijke verworvenheid van de Europese integratie. Brussel en Den Haag moeten wel meer doen om arbeidsmigratie in goede banen te leiden, illegale arbeid te bestrijden en oneerlijke concurrentie aan te pakken. Dat geldt ook voor arbeidsmigratie van buiten de EU. Poolse arbeidsmigranten mogen niet tegen Nederlandse werknemers worden uitgespeeld. Zij hebben recht op gelijk loon voor gelijk werk, normale arbeidstijden en fatsoenlijke huisvesting. Daar zet GroenLinks zich zowel in het Europees Parlement als in de Tweede Kamer voor in. Als de economie weer aantrekt zal ons land aan Polen, Roemenen en Bulgaren niet genoeg hebben om het werk gedaan te krijgen. Tegen 2011 stoppen er meer ouderen met werken dan er jongeren van school komen. Veel Oost-Europeanen keren terug naar hun land omdat de lonen daar stijgen. Ook in andere EU-landen zal de vergrijzing tot een groeiend aantal vacatures leiden. Het is hoog tijd dat de Europa de strijd om de kenniswerkers aanbindt met traditionele immigratielanden zoals de VS. Ook voor ongeschoold werk komt Europa handen tekort. Nu al zijn er 4 tot 8 miljoen illegaal werkende migranten in de EU. Ze maken huizen schoon of halen de oogst binnen. Een hardere aanpak van de werkgevers die illegalen uitbuiten kan de illegaliteit terugdringen. Daar heeft GroenLinks zich in het Europees Parlement sterk voor gemaakt. Zo krijgen de EU-landen zicht op de behoefte aan legale arbeidsmigranten. Dan kunnen meer mensen van buiten de EU een werkvergunning krijgen. Een Europees migratieloket biedt een alternatief voor de clandestiene oversteek naar Europa.

  door GroenLinks2010
 • Pensioen vanaf 67

  ?

  We worden allemaal ouder, het aantal gepensioneerden wordt groter en de beroepsbevolking wordt daardoor relatief kleiner. Dat zorgt ervoor dat het zorgen voor steeds meer mensen op de schouders komt van steeds minder mensen. Wij stellen voor, net als veel andere partijen, om de AOW-leeftijd te verhogen. Uiteindelijk is dit voor iedereen beter. Als we nu bezuinigen op onderwijs hebben we straks een slechter opgeleide generatie die de AOW niet meer kan betalen. Dan hebben we allemaal een probleem. Ook de jongeren van nu moeten straks doorwerken tot 68. Wij vinden dit een zeer eerlijke oplossing. Tegelijkertijd levert het, zodra de wet van kracht is, 5,5 miljard euro per jaar op. Een verhoging tot 67 jaar zou slechts 4 miljard euro per jaar opleveren. Hoe gaan we dat doen? Het kabinet wilde eerst elk jaar een maand opschuiven, maar dat gaf veel administratieve problemen. Daarna wilde het kabinet op 2 data in 2020 en 2025 de leeftijd met 1 jaar verhogen. Dat schiet natuurlijk niet op. Wij steunen graag het voorstel van Professor Kapelle om de AOW in een keer te verhogen. Dat zouden we dan bijvoorbeeld doen in 2012. Vervolgens kunnen mensen als ze dat willen een vervroegd pensioen aanvragen (dat moet heel simpel kunnen dan). Er komt dan een tabel die aangeeft vanaf welke leeftijd je vervroegd pensioen mag aanvragen. Dat zal twee maanden per jaar opschuiven. Het voordeel van dit systeem is dat je direct profijt hebt en dat je mensen stimuleert om door te werken, waar andere partijen dit doorschuiven naar 2020. Tegelijkertijd heb je de mensen die al tientallen jaren werken en al uitkijken naar hun pensioen niet of nauwelijks geraakt. Zware beroepen zullen we ontzien. Er zijn honderden pagina’s aan argumenten, maar er is geen uitweg. We moeten gewoon drie jaar langer werken. Gelukkig worden we ook gemiddeld tien jaar ouder dan toen de AOW werd ingesteld en beginnen we gemiddeld later met werken.

  door Lijst172010
 • Bescherming verworven rechten ondanks vergrijzing

  ?

  De levensverwachting neemt steeds verder toe, wat is toe te juichen. Wel zal de samenstelling van de bevolking de komende jaren ingrijpend wijzigen door de voortschrijdende vergrijzing. Het CDA ziet dat daarmee collectieve voorzieningen onder druk kunnen komen te staan. Generaties moeten daarom in gezamenlijkheid aan oplossingen werken. Het CDA gelooft dat geleidelijkheid en solidariteit tussen generaties zorgt voor maatschappelijk draagvlak, maar ook dat verworven rechten zoveel mogelijk in acht genomen moeten worden. Nederlanders van alle generaties moeten hun steentje bijdragen aan het op een verantwoorde en tegelijk leefbare wijze inbedden van de vergrijzing in onze samenleving.

  door CDA2010
 • Financiële duurzaamheid

  ?

  We hebben oog voor een rechtvaardige verdeling van lusten en lasten over generaties. Nu ingrijpen, betekent dat we jongeren en toekomstige generaties niet opzadelen met onbetaalde rekeningen. D66 wil daarom binnen twee kabinetsperi­odes weer solide overheidsfinanciën hebben. Uitgangs­punt is dat de overheidsfinanciën in 2020 weer gezond zijn. Daarbij moet het zwaartepunt van de verbetering liggen op de eerste jaren: de begroting in 2015 weer richting evenwicht zijn gebracht, ook met het oog op de afspraken die Nederland in Europa heeft gemaakt (stabiliteits­ en groeipact). Voor de jaren na 2015 moet, met het oog op de kosten van de vergrijzing, verder worden gegaan met het gezond maken van de overheidsfinanciën zodat richting 2020 een overschot kan worden gerealiseerd.

  door D662010
 • CAO niet algemeen verbindend

  ?

  In lijn met de liberale beginselen is de VVD van mening dat er veel meer flexibiliteit in onze maatschappij moet komen, opdat ouderen zelf kunnen beslissen op welke wijze zij aan het arbeidsproces deelnemen. Veel 55-plussers staan ongewild aan de zijlijn van de arbeidsmarkt. Zij komen moeilijk aan een baan, onder meer omdat zij te duur zouden zijn. Om dit tegen te gaan, moet er ook meer ruimte komen om naar toegevoegde waarde in plaats van naar leeftijd te belonen. Rigide cao’s die dit belemmeren, moeten niet algemeen verbindend worden verklaard. Voortzetting van een bestaande functie op flexibele condities moet mogelijk zijn.

  door VVD2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen