stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Nieuwe brandstoffen en grondstoffen uit landbouw mogen voedselproductie niet verdringen

  ?

  Bij de ontwikkeling van brandstoffen en grondstoffen uit landbouwsystemen wordt steeds integraal gekeken naar de hele keten, indirecte verdringingseffecten worden hierbij ook meegenomen.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Klimaat- en milieubeleid niet aan markt overlaten

  ?

  Klimaat- en milieubeleid kunnen niet aan de markt overgelaten worden. De overheid is verantwoordelijk voor de kaders waarbinnen de markt opereert, door regels te stellen en ze te handhaven.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Glastuinbouw volledig over op de 'gesloten kas'

  ?

  De glastuinbouw gaat volledig over op de ‘gesloten kas’.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Biodiversiteit

  ?

  De natuur met alle natuurlijke hulpbron- nen die het voortbrengt, vormt de basis van veel menselijk handelen én van onze economie. Bescher- ming daarvan is dus ook van cruciaal economisch belang. De maatschappelijke kosten van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen moeten in de prijs van producten opgenomen worden.

  door D662010
 • Zones voor duurzaam gebruik bodem

  ?

  Voor het gebruik van de bodem, voor het benutten van aardwarmte en voor warmte-koude opslag wordt de bodem gezoneerd om duurzaam gebruik te garanderen.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Geen subsidies voor de promotie van vlees, vis en zuivel

  ?

  Subsidies die nog worden verstrekt aan de promotie van vlees, vis en zuivel worden per direct afgeschaft.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Eenduidige etikettering voor voedselprodukten

  ?

  Er wordt eenduidige etikettering ingevoerd voor voedselproducten. De etiketten geven eerlijke en heldere informatie over de aanwezigheid van dierlijke (hulp) stoffen, dierenwelzijn, gebruik van natuurlijke hulpbronnen, sociale omstandigheden, belasting op natuur en milieu, afgelegde voedselkilometers en bij vissen of visprodukten het gewicht aan bijvangst per kg product.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Stimulering van de Nederlandse handel van groot economisch belang

  ?

  D66 vindt het van groot belang dat de sterke exportpositie van Nederland op (duurzame) gebieden waarin het voorop loopt, zoals water, milieutechnologie en afvalmanagement, gestimuleerd moet worden om er voor te zorgen dat op Europees en mondiaal niveau het klimaat, het milieu en de gezondheidssituatie verbeterd wordt.

  door D662010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen