stem!

| populair | controversieel | nieuw | voor | tegen | ongezien |

 • Accijns op bio-industrie producten

  ?

  In de Nederlandse landbouw is het aandeel van biologische landbouw te gering. Het aandeel maatschappelijk verantwoorde biologische producten is op dit moment te klein ten opzichte van vervuilende kunstmatige bio-industrie producten. Ook pleiten wij voor de stimulering van de Nederlandse biologische landbouw. Op dit moment wordt nog 40% van de biologische producten geïmporteerd en dit willen wij terugbrengen tot minimaal 15%. Door middel van een verandering in de wet willen wij de marktmacht meer bij de Nederlandse boeren leggen. Het prijsverschil tussen biologische producten en producten uit de bio-industrie willen wij door een verandering in de belastingwet terugbrengen. Door accijns te heffen over producten geproduceerd in de bio-industrie en door biologische producten subsidie te geven willen wij de landbouw macht verschuiven naar een groene duurzame landbouw. Dit zal niet alleen ten goede komen van de beperking van CO2-uitstoot, maar hierdoor zal er ook meer groen ontstaan en in ieder geval behouden worden. Want gezonde koeien in de weide wil toch iedereen?

  door studentFPS2010
 • Frans regime ZZP overnemen

  ?

  Frans regime ZZP overnemen met 1 tarief voor sociale zekerheid, lasten en belasting en toelating naast regulier werk (doel 2M ZZP in 10 jaar ipv 900K).

  door spreeker
 • Strenge eisen aan veehouderij

  ?

  De bio-industrie zorgt voor enorme milieuvervuiling. Om dieren in deze megastallen van voedsel te voorzien importeren we op grote schaal soja van over de hele wereld. Volgens onderzoek van de UN Food and Agricultural Organisation (FAO) wordt 90% van de geproduceerde soja op de wereld gebruikt voor voedsel van vee. Om deze soja te kunnen produceren worden oerwouden gekapt, wat meer CO2 in de lucht tot gevolg heeft. Daarnaast gaat ook de biodiversiteit verloren. Om deze hoeveelheid soja in Nederland te krijgen is dus ook transport nodig, wat weer de nodige milieuvervuiling met zich mee brengt. De drift van consumenten om zo goedkoop mogelijk vlees te eten heeft alleen maar meer schaalvergroting tot gevolg. Volgens de FAO is de bio-industrie de afgelopen jaren twee keer zo snel gegroeid als de biologische vleesindustrie. Om de biologische vlees-industrie te stimuleren, die niet dier onterend is en die leidt tot veel minder milieuvervuiling, moeten er maatregelen genomen worden. Er moeten strikte eisen komen op het gebied van dieren welzijn, zodat de bio-industrie met duizenden kippen die elkaar doodpikken, niet aan deze eisen voldoet en zal moeten sluiten. Deze eisen moeten zowel grotere leefruimtes als buiten-graas-tijd bevatten.

  door studentFPS2010
 • Snelwegen omtoveren in groene snelwegen

  ?

  Op een groene snelweg zijn er laadstations voor elektrische voertuigen aanwezig en pompen met biobrandstoffen voor de verbrandingsmotoren. Daarnaast worden de snelwegen niet constant verlicht, maar de verlichting wordt afgesteld op de verkeersintensiteit. Geen verkeer = geen licht. Bovendien zullen zonnecellen op de verlichting voor de energievoorziening zorgen. Tot slot zal een vervuilende weggebruiker een heffing moeten betalen om gebruik te mogen maken van deze weg.

  door studentFPS2010
 • Hoge BTW tarief voor vee-industrie, nultarief voor biologisch

  ?

  Voor dierlijke producten uit de vee-industrie gaat het hoge BTW tarief gelden, voor producten uit de biologische landbouw gaat het nultarief gelden.

  door PartijvoordeDieren2010
 • Vleesvrije dag elke week

  ?

  De Partij voor de Dieren wil in Nederland één vleesvrije dag in de week invoeren. De agrarische sector is de meest vervuilende sector in Nederland. Het verminderen van de vleesconsumptie zal de veestapel doen dalen. Ter illustratie: één dag in de week geen vlees eten staat gelijk aan het weghalen van 1.000.000 auto's.

  door studentFPS2010
 • Verhoog BTW op vlees

  ?

  De bio-industrie zorgt voor veel vervuiling, ook is een hoge vleesconsumptie slecht voor de gezondheid. Om deze nadelige gevolgen van vleesconsumptie voor mens en natuur te compenseren pleiten we voor een belasting op vlees. Dit zal gebeuren door het huidige lage BTW-tarief te verhogen. Ook zal er een extra vleesbelasting betaald moeten worden. Deze belasting hangt af van het type vlees.

  door studentFPS2010
 • Belasting op vleesconsumptie

  ?

  Klimaatsverandering is een groot probleem. Er wordt ook gewerkt aan oplossingen hiervoor zoals elektrische auto's, zonne-energie, enzovoorts. Maar veel mensen weten niet dat de vleesproductie en -consumptie de grootste bron is van de uitstoot van broeikasgassen. Deze is verantwoordelijk voor 18 procent van de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Daarom vind ik dat hier maatregelen voor moeten worden getroffen. Er moet een taks komen op vlees, zodat de consument eerder geneigd is om minder vlees te consumeren. Ook zou er bijvoorbeeld een logo kunnen worden ontworpen, om de consument bewust te maken van de gevolgen van de vleesproductie en -consumptie.

  door studentFPS2010

.

voortgang stemmen 0

to save your progress please registreren or login

totaal voorstellen